Αντικείμενο Πράξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5030041

Προϋπολογισμός Έργου: 363.749,99€

Υποέργο 1: «Μελέτη για την Απλοποίηση και προτυποποίηση της διαδικασίας Αδειοδότησης επιχειρήσεων σε επίπεδο Δήμων (υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές)»

 

Στο πλαίσιο του ΕΠ «ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020», Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ, Επενδυτική Προτεραιότητα 11i, η ΚΕΔΕ με την υλοποίηση του έργου της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» αποσκοπεί να διαμορφώσει έναν νέο θεσμό στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης σε επίπεδο Δήμων, συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το έργο συνδέεται με την Υ.Α 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων».

Το έργο προβλέπει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με γνώμονα την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της τοπικής δημόσιας διοίκησης και της πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις.

Σκοπός της Πράξης είναι, να αναβαθμιστούν έμμεσα και άμεσα οι δυνατότητες των Δήμων σε επίπεδο σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και εφαρμογής δράσεων, για την μετατροπή τους σε καινοτομικούς, ανταγωνιστικούς και ανθεκτικούς κόμβους της Οικονομίας, τόσο για την τοπική όσο και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, μέσω εξειδικευμένων στρατηγικών ανάπτυξης, που θα λειτουργήσουν ως κινητήριος μοχλός βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλοντας στην καθιέρωση των πόλεων ως πυλώνες επιχειρηματικότητας:

  • Σχεδιασμός Μεθοδολογικού πλαισίου και ανάπτυξης τοπικών και υπερτοπικών Μοντέλων Οικονομίας που θα συμβάλλουν αφενός στην ανάπτυξη ενός συνεπούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Προσφέρει υποστήριξη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, καθώς και σε υποψήφιους επενδυτές, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αξιόπιστης πληροφόρησης για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
  • Υποστηρίζει τον κάθε Δήμο στη χάραξη, λήψη αποφάσεων και υιοθέτηση στρατηγικής Ανάπτυξης, όσο και στον συντονισμό του συνόλου των ενεργειών και δράσεων του στον τομέα της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας
  • Προτάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των λειτουργιών τόσο της ΚΕΔΕ όσο και των Δήμων – μελών της, στη δημιουργία και την εξειδίκευση των συνθηκών και των υποδομών για την ανάπτυξη δυναμικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να καταστήσουν τον κάθε Δήμο ή ομάδες Δήμων πρότυπο και κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Το έργο στοχεύει:

Α. Στην δημιουργία ενός νέου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, που θα ευνοεί τις επιχειρήσεις και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και θα προσελκύσει ξένα κεφάλαια και επενδύσεις.

Β. Στη χάραξη τοπικής πολιτικής και υιοθέτησης στρατηγικών πλαισίων ανάπτυξης και οικονομίας.

Γ. Στην λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της ΚΕΔΕ και των μελών της στο πεδίο της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Δ. Στον μετασχηματισμό μεσοπρόθεσμα μέσω των δράσεων που προτείνονται, του υφιστάμενου τοπικού και διαδημοτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε ένα περιβάλλον καθολικά ψηφιοποιημένο και ενοποιημένο (υπηρεσία μιας στάσης και σημείο μίας επαφής σε θέματα ενημέρωσης επιχειρήσεων, εύρεσης χρηματοδοτήσεων, διασύνδεσης επιχειρήσεων με επενδυτές, ανοικτής διαβούλευσης σε θέματα αναπτυξιακής στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο, έκδοση βεβαιώσεων και αδειοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Δήμων, κ.α.).