Διάρθρωση σε Υποέργα

Η Πράξη προβλέπει την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων με γνώμονα την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της τοπικής δημόσιας διοίκησης και της πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις:

  1. Διεξαγωγή Μελετών για την κατάρτιση ενιαίων Στρατηγικών Ανάπτυξης σε επίπεδο Δήμων/Πόλεων. Πρόκειται για μια δυναμική και συνεχή εργασία επικαιροποίησης των σχεδίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης σύμφωνα με τις τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές παραμέτρους και χαρακτηριστικά κάθε Πόλης ή ομάδας Πόλεων.
  2. Εξειδικευμένος Οδηγός για την υποστήριξη επενδύσεων και εύρεσης χρηματοδοτήσεων για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις σε επίπεδο Δήμου. Πρόκειται για μια δυναμική και συνεχή εργασία επικαιροποίησης του Οδηγού καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης για την υποστήριξη επενδύσεων και εύρεσης χρηματοδοτήσεων για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις σε επίπεδο Δήμου.
  3. Μελέτη για άσκηση πολιτικής σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε επίπεδο Δήμου. Πρόκειται για δυναμική διαδικασία επικαιροποίησης και υποστήριξης κάθε Δήμου στα θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  4. Εξειδικευμένος αναλυτικός οδηγός άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο Δήμων / Πόλης (π.χ. άδεις περιπτέρων, τραπεζοκαθίσματα, κ.α). Συνεχής ανανέωση και υποστήριξη της διαδικασίας.
  5. Σύστημα υποστήριξης σχεδιασμού πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων.
  6. Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Οικοσύστημα (Πλατφόρμα) για την υποστήριξη και διασύνδεση των δημοτικών υπαλλήλων και των επιχειρήσεων που θα προσφέρει μεταξύ άλλων δυνατότητες για χορήγηση Βεβαίωσης για την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην αρμόδια κατά τόπο Δημοτική Κοινότητα, e-διαβούλευση σε θέματα πολιτικών και προτάσεων για την επιχειρηματικότητα, δυναμική βάση δεδομένων με όλες τις επιχειρήσεις ανά δήμο, Κοινό σημείο επικοινωνίας για επιχειρήσεις και επενδυτών, workflow management / case management, κ.α.
  7. Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης και Υλοποίηση εκπαίδευσης 325 δημοτικών υπαλλήλων σε μία σειρά αντικειμένων που άπτονται του ρόλου και των καθηκόντων τους.
  8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης.
  9. Ενέργειες Προβολής ΚΑΙamp; Δημοσιότητας της Πράξης.
  10. Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου.