Ωφελούμενος Πληθυσμός

Η ΚΕΔΕ συμβάλει στην μεγιστοποίηση αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, σε τοπικό, διαδημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς σε συνδυασμό με το σύνολο των Δήμων, αποτελούν τους άμεσους «γείτονες» της επιχειρηματικής κοινότητας σε επίπεδο Πόλης / Δήμου, οπότε κάθε οργανωμένη και δομημένη αναπτυξιακή πρωτοβουλία θα συμβάλλει πολλαπλασιαστικά τόσο στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο ωφελούμενος πληθυσμός της προτεινόμενης πράξης είναι:

Α)   Κάθε υφιστάμενος ή εν δυνάμει επιχειρηματίας που αναζητά ουσιαστική και άμεση υποστήριξη από το Δήμο (Δημόσια Διοίκηση) σε θέματα ενημέρωσης, πληροφόρησης, χρηματοδότησης, συνεργειών, εξωστρέφειας, συμμετοχής σε διαδικασίες θέσπισης επιχειρηματικών κανόνων και μοντέλων, πρόσβαση σε ενιαίο και εξειδικευμένο επιχειρησιακό υλικό.

Β)   Το προσωπικό των Δήμων της χώρας που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των  επιχειρήσεων μέσω θέσπισης κοινών Στρατηγικών Ανάπτυξης.

Γ)    Στο επιχειρηματικό και οικονομικό οικοσύστημα στο σύνολο του.

Ως εκ τούτου τα αναμενόμενα οφέλη της Πράξης που αφορούν στην πρώτη κατηγορία ωφελουμένων είναι:

 • Πρόσβαση σε έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα που άπτονται των αναγκών χρηματοδότησης, συνεργειών, εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε χάραξη κοινής επενδυτικής στρατηγικής σε επίπεδο Δήμου ή ομάδας Δήμων – μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων που αφορούν στην αδειοδότηση και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επίπεδο Δήμου
 • Πρόσβαση σε κεντρικά διαθέσιμη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις διοικητικές τους υποθέσεις
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένα και κατάλληλα προετοιμασμένα στελέχη των Δήμων για την διεκπεραίωση μίας σειράς διοικητικών υποθέσεων

Τα αναμενόμενα οφέλη της Πράξης για τους Δήμους είναι:

 • Κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της Πράξης.
 • Συνεχής υποστήριξή τους και διάγνωση αναγκών υποστήριξης ή/και εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης
 • Συνεχής υποστήριξή τους σε μία σειρά θεμάτων που άπτονται του σχεδιασμού πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σκοπό τη ανάπτυξης στοχευμένων Στρατηγικών Πλαισίων Ανάπτυξης σε επίπεδο Δήμου/Δήμων

Όσον αφορά στα αναμενόμενα οφέλη της Πράξης στο επιχειρηματικό και οικονομικό οικοσύστημα στο σύνολο του, αυτά συνοψίζονται ως εξής:

 • Αύξηση της επιχειρηματικότητας (νεανική, καινοτόμος, υφιστάμενη), Αύξηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς έντονης εξωστρέφειας και RIS3, Εστιασμένη επιχειρηματικότητα βάσει RIS3 και τοπικών, υπερ-τοπικών χαρακτηριστικών,
 • Βελτίωση του δείκτη Οικονομικού κλίματος σε ετήσια βάση,
 • Βελτίωση του δείκτη Επιχειρηματικών προσδοκιών,
 • Βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης,
 • Βελτίωση των δεικτών Ανταγωνιστικότητας της χώρας. –
 • δημιουργία στοχευμένων στρατηγικών ανάπτυξης, που θα λειτουργήσουν ως κινητήριος μοχλός βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλοντας στην καθιέρωση των πόλεων ως πυλώνες επιχειρηματικότητας
 • Συμβολή και Υποστήριξη στο σχεδιασμό και λήψη πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητα